Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, zelfs indien ze in strijd zijn met de voorwaarden van de klant, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. Het akkoord van Cowire kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat zij de overeenkomst gesloten zou hebben zonder te protesteren tegen de voorwaarden of gelijkaardige bepalingen van de klant.

1.2. Elke klant wordt door het aanvaarden van de offerte en/of het plaatsen van een bestelling onweerlegbaar geacht deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Cowire vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

1.3. In geval van tegenstelling tussen de bepalingen van een uitdrukkelijk aanvaarde bestelling en deze van de onderhavige algemene voorwaarden, zullen de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden voorrang hebben.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

2.1. Foto’s, catalogi, of andere door Cowire geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven gedurende 30 kalenderdagen geldig. De aanvaarding van een offerte door de klant doet de overeenkomst tussen partijen tot stand komen.

2.2. Wijzigingen aan de overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen steeds onderworpen zijn aan de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Cowire.

2.3. Cowire levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten.

2.4. De klant erkent, zo hij een bestelling van diensten overmaakt en/of een offerte hiervan ondertekent, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Cowire aangaande alle belangrijke elementen van de diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft.

2.5. De klant verbindt zich ertoe aan Cowire op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de diensten op normale wijze.

2.6. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle rechten, bevoegdheden en toelatingen vereist teneinde Cowire toe te laten de diensten te leveren.

2.7. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, bepaalt Cowire zelf wanneer zij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

2.8. Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding kan Cowire oordelen dat de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden wegens externe factoren waarop Cowire geen vat heeft en / of wegens slechte / gebrekkige informatie door de klant en / of een andere wanprestatie van de klant.

3. Leveringen / Overmacht

3.1. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Cowire redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt Cowire zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat Cowire de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt o.m. verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, pandemie, epidemie, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in- of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Cowire als bij de leveranciers of onderaannemers of andere betrokken derden alsook wanprestaties bij voormelde derden.

4. Einde van de overeenkomst

4.1. De klant heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken mits integrale betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten alsook mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Cowire van 30% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de overeenkomst, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

4.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant heeft Cowire recht op betaling van het eventueel reeds gepresteerde en de reeds gemaakte kosten en van een forfaitair en onherleidbaar strafbeding ten belope van 30% van de prijs van het nog niet geleverde gedeelte van de overeenkomst, dit onder voorbehoud van het recht van Cowire op een grotere (schade)vergoeding indien Cowire meer schade kan aantonen.

4.3. Cowire behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle prestaties op te schorten alsook om de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst noch voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte, bij aangetekende kennisgeving aan de klant, bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur alsook in geval van faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of de insolvabiliteit van de klant of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de klant.

5. Prijzen en betaling

5.1. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er in hoofde van Cowire geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.2. Al de facturen van Cowire zijn betaalbaar aan het adres van Cowire, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar alsook met een schadebeding van 10%.

5.3. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 50 % van de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen.

5.4. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist.

5.5. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaande instemming van Cowire.

5.6. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur vervalt een eventueel toegestane korting en behoudt Cowire zich het recht voor om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten en worden alle nog niet vervallen facturen van rechtswege en automatisch onmiddellijk opeisbaar.

6. Eigendom

6.1. Cowire behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de software ontwikkeld door Cowire alsook op het geheel der elementen door Cowire geleverd tijdens de uitvoering van de overeenkomst met inbegrip van lay-out en grafische vormgeving en teksten ongeacht hun aard of vorm (op niet-beperkende wijze: source code, nl in html, pagina’s, beeldfiles, geluiden, video’s, software, enz.) (hierna “de Informatie”). De klant kan in geen enkel geval uit de overeenkomst of haar uitvoering een intellectuele eigendomsrecht van welke aard putten op de Informatie, met uitzondering van de Licentie vermeld in artikel 6.3.

6.2. Cowire behoudt alle eigendomsrechten op de goederen / dragers van de Informatie, tot aan de volledige uitvoering van de overeenkomst en de integrale betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van eventuele kosten, interesten en schadebeding. Het risico, waaronder alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico’s, van het geleverde gaat over op de klant vanaf de levering. Bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt op risico van de klant.

6.3. Met betrekking tot de Informatie, kent Cowire aan de klant vanaf de integrale betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst, met inbegrip van eventuele kosten, interesten en schadebeding, een niet-exclusief en onoverdraagbaar gebruiksrecht toe overeenkomstig de modaliteiten van artikel 6.4. (hierna, de “Licentie”).

6.4. De klant kan zich in geen geval beroepen op de Licentie buiten zijn statutaire handelsactiviteit. Praktisch wordt de klant elk soort van gebruik of van handeling verboden dewelke niet uitdrukkelijk is toegelaten door de overeenkomst, waaronder:

– het vertalen, bewerken, arrangeren, wijzigen of doen evolueren van de Informatie;

– het commercialiseren van de Informatie of van elke andere informatie gebaseerd op de Informatie;

– het gratis of ten bezwarende titel ter beschikking stellen van de Informatie aan derden.

Dit alles door eender welk middel (elektronisch, digitaal, analoog) onder welke vorm (lichamelijk of onlichamelijk, schriftelijk of mondeling) ook.

Alle Informatie wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie in de zin van de overeenkomst.

6.5. De Licentie is niet overdraagbaar en kan niet het voorwerp uitmaken van een onderlicentie.

6.6. Ingeval van een schending van zijn verplichtingen onder dit artikel door de klant – of diens bestuurder/zaakvoerder of aangestelde voor wie de klant zich sterk maakt – is de klant aan Cowire een forfaitaire schadevergoeding van € 2.000,00 per schending verschuldigd onverminderd het recht van Cowire om vergoed te worden ten belope van het bedrag van haar werkelijk geleden schade indien deze schade hoger is dan het voormelde forfaitaire bedrag en onverminderd haar recht andere vorderingen zoals een stakingsvordering in te stellen.

6.7. Dit artikel blijft van kracht gedurende een duur van 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

7. Klachten / Aansprakelijkheid

7.1. De klant is gehouden de diensten / hun voorwerp bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen de tien (10) kalenderdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan Cowire mee te delen.

7.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Cowire mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde diensten / hun voorwerp.7.3. Een reactie vanwege Cowire op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

7.4. Het meedelen een klacht of het weigeren van bestelde diensten / hun voorwerp schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

7.5. Cowire waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geleverde diensten / hun voorwerp die zich manifesteren gedurende drie (3) maanden vanaf de levering. De klant dient elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen één (1) maand aan Cowire aangetekend en schriftelijk te melden. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg.

7.6. Indien een klacht door Cowire gegrond wordt bevonden, zal zij, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of goederen terugnemen / herstellen / verbeteren / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

7.7. Indien de aansprakelijkheid (zowel wat betreft haar precontractuele-, buitencontractuele- of contractuele aansprakelijkheid) van Cowire zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade, met als maximum een bedrag gelijk aan de prijs (excl. BTW) van de diensten en/of hun voorwerp voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verhoging van kosten, verlies van opportuniteiten, verlies van klanten, verlies van werkuren enz. is uitgesloten.

7.8. De klant vrijwaart Cowire volledig tegen aanspraken van derden die verband houden met de geleverde diensten en/of hun voorwerp of het gebruik hiervan.

8. Diversen

8.1. Die bepalingen waarvan uitdrukkelijk vermeld is dat ze de duur van de overeenkomst overleven, om welke reden ook, alsook die bepalingen die bedoeld zijn om de duur van de overeenkomst te overleven waaronder, zonder beperking, artikel 6 (Eigendom) en artikel 7 (Klachten en Aansprakelijkheid), blijven van kracht na het einde van de overeenkomst, voor zolang als nodig voor hun doeleinde.

8.2. De klant gaat akkoord dat het uitgevoerde project in het portfolio van Cowire kan worden opgenomen of kan worden gebruikt voor andere promotionele doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte. Cowire behoudt zich het recht voor om een discrete verwijzing (hyperlink) naar haar eigen website te plaatsen voor een opgeleverde website. Cowire is gerechtigd om de firmanaam van de klant op haar referentielijst te plaatsen, samen met een beknopte beschrijving van het uitgevoerde project.

8.3. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Mechelen, uitsluitend bevoegd.

9. Ontwikkeling van websites

9.1. De websites die Cowire aanlevert aan klanten, zijn compatibel met de meest recente versies van de volgende moderne browsers: Chrome, Firefox, Internet Explorer en Safari. In elk geval is deze compatibiliteit beperkt tot maximum twee (2) jaar terug in de tijd, gemeten vanaf de inwerkingtreding van de Overeenkomst. In geen geval kan de klant vragen dat een website die aangeleverd wordt compatibel is met browsers die ouder zijn dan twee (2) jaar. Een probleem van eventuele incompatibiliteit kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of werken om de incompatibiliteit te verbeteren of toegang tot de broncodes als de browsersversie ouder is dan twee (2) jaar te meten vanaf de dag van de inwerkingtreding van de Overeenkomst.

10. Hosting

10.1. Cowire zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de website, voorwerp van de hosting diensten, steeds toegankelijk is en wordt beveiligd doch Cowire kan dit alles niet garanderen. Zo kunnen er bij wijze van voorbeeld en zonder dat het hiernavolgende limitatief is, omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in Cowire’s servers voordoen (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde) of waarin data worden onderschept door derden.

10.2. Cowire zal één back-up voorzien van de website, voorwerp van de hosting diensten, op een aparte server met het oog op disaster recovery. De klant is er uitdrukkelijk van op de hoogte dat deze back-up server zich op dezelfde locatie als de Hosting server bevindt. Indien de klant bijkomende back-up wenst op een andere locatie zal hij deze bijkomende dienst bestellen.

10.3. Cowire neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.